آیا عوارض ویپ کمتر از سیگار است؟

— Carolyn Bladin